"Hearts" 

Graffitti, Old City, Nablus, Nov. 2006.