Graffitti fragment
Graffitti fragment 

Old City, Nablus, Nov. 2006.